STOWARZYSZENIE realizuje w latach 2013-2022 działalność finansową i statutową na rzecz I LO im. KEN i środowiska

Wśród sposobów aktywności członków stowarzyszenia znajdują się:

  • pomoc finansowa w zorganizowaniu II i III powiatowego konkursu „Krok w przyszłość” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  • zorganizowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla maturzystów i uczniów klas niższych np. zajęcia z języka hiszpańskiego w celu przeciwdziałania problemom w nauce i rozwijaniu zainteresowań,
  • wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej o ok. 200 nowych tytułów,
  • rozwijanie aktywności edukacyjnej młodzieży uczestniczącej w warsztatach przedmiotowych z geografii i matematyki, fizyki (zajęcia warsztatowe na Uniwersytecie Rzeszowskim), biologii i botaniki,
  • pomoc w finansowaniu promocji szkoły z okazji dnia otwartego naszej placówki edukacyjnej,
  • druk pomocy dydaktycznych koniecznych w pracy z młodzieżą z klas maturalnych,
  • zakup nowych tablic ceramicznych suchościeralnych,
  • finansowanie strojów sportowych dla drużyn dziewcząt i chłopców reprezentujących LO KEN w zawodach i zmaganiach sportowych różnych szczebli,
  • współfinansowanie akcji propagującej bezpieczny powrót ze szkoły.

Długoletnie starania prawne doprowadziły do uzyskania wpisu w KRS sytuując nas w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako organizację pożytku publicznego, której głównymi działaniami statutowymi są: promowanie szkoły w środowisku lokalnym, pielęgnowanie historii i tradycji szkoły, podejmowanie działań na rzecz polepszenia bazy dydaktycznej szkoły, rozbudowę bazy sportowej i podejmowanie wszelkich działań podnoszących jakość kształcenia uczniów szkoły, fundowanie stypendiów, organizowanie zajęć dydaktycznych.

Dodatkowo członkowie stowarzyszenia prowadzą działania wynikające z różnych form pracy w środowisku. Są to np.: uczestnictwo w uroczystościach i wydarzeniach w mieście oraz w powiecie w celu uaktywniania naszej obecności w środowisku lokalnym. Spotkania nauczycieli i przyjaciół szkoły odbywają się formalnie i towarzysko.